จำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

94.75

ล้านราย

ร้อยละ

98.11

ของผู้ฝากทั้งหมดได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวน

จำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

16.09

ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา

3.38

หมื่นล้านบาท

ดูเพิ่มเติม