คณะผู้บริหาร

-

ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก

นายเดชา งามธนไพศาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารการเงินและสนับสนุนองค์กร

นางสาวกนกรัตน์ หิรัญบูรณะ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและวิจัย

นายกรรกร จักรกริชกูล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นางสาวศิริวรรณ กมลวิเชียร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวพจณีย์ ล้วนไพศาลนนท์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวอัมพร สกลกูล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก

นายสุธี เหลืองอร่ามกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน

นายวิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

นายสืบสกุล กสิกรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์

นางพิมวิมล สืบสุข

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและการบัญชี

นายสุกิจ อัครนิรันดร์กุล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

นายพัสกร มณีเนตร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

นายสมยศ มีเพ็ชรดี

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายในปรับปรุงล่าสุด 16 พ.ค. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก