วิธีการป้อนข้อมูล

  1. ป้อนงวดของข้อมูลที่จัดทำรายงาน เช่น เงินนำส่ง ของวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ให้รายงานด้วย งวดที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2558
  2. ป้อนข้อมูลวันที่ ที่จัดทำรายงาน
  3. ป้อนข้อมูลชื่อสถาบันการเงิน โดยคลิก ที่ "กรุณาเลือกชื่อสถาบันการเงิน"
  4. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเงินนำส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  5. หน่วยของเงิน = หน่วยบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  6. ห้ามแก้ไขรูปแบบและสูตรที่ปรากฎในแบบฟอร์มรายงาน