ตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

ปัจจุบันมี 5 ประเภท
 
 • เงินฝากกระแสรายวัน
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากประจำ
 • บัตรเงินฝาก
 • ใบรับเงินฝาก

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับความคุ้มครอง อาทิ

 

 • เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 • เงินลงทุนในตราสารต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF)
 • เงินฝากในสหกรณ์
 • แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทประกัน
 • สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝากและไม่ได้รับความคุ้มครอง อาทิ 

 

 • เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน
 • หุ้นกู้ของสถาบันการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทประกัน
 • เงินลงทุนในตราสารต่าง ๆ ผ่านกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
 • สลาก เช่น สลากออมสิน, สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. เป็นต้น
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
 • สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) เช่น คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)