ช่องทางการร้องเรียนเฉพาะเรื่องทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเท่านั้น

สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องการดำเนินการกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียนต่อสถาบัน จุดมุ่งหมายของนโยบายเพื่อเป็นกลไกในการกำกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของสถาบันในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อการดำเนินการต่อการกระทำต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การยักยอก การทุจริต โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นๆที่มีความเสียหายที่เป็นได้ทั้งตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ผู้รายงานสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง โดยขอให้กรอกข้อมูลถูกต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

กรุณายืนยันตัวตน
กรณีมายื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์

ร้องเรียนผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ผู้อำนวยการสถาบัน

อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25-27

เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ร้องเรียนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25-27

เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900