หากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 

ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินดังกล่าว

จะได้รับการจ่ายคืน

จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงินคุ้มครองตามกฎหมาย

ปัจจุบันวงเงินคุ้มครองตามกฎหมายคือ

1 ล้านบาท

ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ในกรณีที่ผู้ฝากเงินมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่ในสถาบันการเงินเดียวกัน
สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคำนวณเงินที่ต้องจ่าย จากการนำเงินฝากของบุคคลนั้น
ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมกัน

ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก