การคุ้มครองเงินฝากเป็นนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้ฝากเงินมั่นใจว่าจะได้รับเงินภายในวงเงินคุ้มครองและภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 
ผู้ฝากเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินบาท โดยที่ผู้ฝากไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง 
 
ปัจจุบันวงเงินคุ้มครองตามกฎหมาย คือ 1 ล้านบาทต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน
 
หากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินดังกล่าว จะได้รับการจ่ายเงินจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้ผู้ฝากเงินภายในระยะเวลา 30 วัน ส่วนเงินฝากที่เกินวงเงินคุ้มครองดังกล่าวนั้น ผู้ฝากเงินจะได้รับการเฉลี่ยคืนจากการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
 
ทั้งนี้ การคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองผู้ฝากเงิน 1 ราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน หมายความว่า ในกรณีที่ผู้ฝากเงินมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่ในสถาบันการเงินเดียวกัน สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคำนวณเงินที่ต้องจ่าย จากการนำเงินฝากของบุคคลนั้น ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมกัน และหักหนี้ที่ถึงกำหนดชำระก่อนหรือในวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเป็นไปตามที่คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกาศกำหนด
 

ผู้ฝากเงินที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินบาท

ฟรี! 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
หรือค่าธรรมเนียม

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง

คุ้มครอง 1 ล้านบาท
ต่อ 1 รายผู้ฝาก
ต่อ 1 สถาบันการเงิน


ปรับปรุงล่าสุด 1 เม.ย. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก