เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ผู้ฝากเงินไม่ต้องดำเนินการใด ๆ โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะทำหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ฝากเงินภายใต้วงเงินที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกาศกำหนด