1. นิยาม

     “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

     “เรา” หมายถึง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

     “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ ซึ่งให้บริการโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถบ่งบอกหรือระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ 

 

2. รายละเอียดทั่วไป

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์นี้ 

     อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การใช้บริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราในเว็บไซต์นี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

 

3. ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้

     เราใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของเรา ทั้งนี้เราอาจจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เราสามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บและรวบรวมประกอบไปด้วย:

     ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้กับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่เราจัดให้ และหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของเราได้รับจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของท่าน เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่างๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี

     ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน: ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับจากท่านอันเนื่องมาจากท่านใช้เว็บไซต์ หรือใช้บริการอื่นใดผ่านเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

     รายละเอียดของข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง และ ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน ตามข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจะเก็บรวบรวม ทั้งนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เท่านั้น

     สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นของสถาบันหรือบุคคลาภายนอก ทั้งนี้ เพื่อทำให้ข้อมูลของสถาบันมีความครบถ้วนและถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ติดต่อเกี่ยวกับการบริการ การประสานงานตามอำนาจหน้าที่ของสถาบัน การสำรวจความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมอื่นใดอันทำให้สถาบันสามารถให้บริการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสถาบันได้อย่างดียิ่งขึ้น

 

4. วัตถุประสงค์และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

     เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

4.1 เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับเรา ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

4.2 เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ อาทิ การสมัครงาน การเสนอแนะ การร้องเรียน

4.3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง 

4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น 

4.5 เพื่อติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น

4.6 เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพันธกิจของเรา เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของเราเท่านั้น และเราจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยนอกเหนือวัตถุประสงค์ เว้นแต่

5.1 เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ

5.2 เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการ พิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

5.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล

5.4 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.5 เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล

 

6. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     เราได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

 

7. ติดต่อเรา

     เราได้มอบหมายให้ ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก 1158 เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก 1158

 

8. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

     ท่านรับทราบและตกลงให้ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น