คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้

นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า ประธานอนุกรรมการ
นางบุษกร ธีระปัญญาชัย อนุกรรมการ
นางพิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. สอบทานให้สถาบันมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2. สอบทานให้สถาบันมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ

 3. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 5. สอบทานการปฏิบัติของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติของสถาบัน

 6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 7. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของสถาบัน

 8. พิจารณาและอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งทบทวนแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 9. พิจารณาประเมินผลงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 10. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างจริงจัง

 11. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีรายชื่อดังนี้

นายกิตติศักดิ์ จุลสำรวล ประธานอนุกรรมการ
นายพิชัย หลากสุขถม อนุกรรมการ
นายเสกสรร สุขแสง  อนุกรรมการ
นางสุมาพร มานะสันต์ อนุกรรมการ
นางสาวพลอย เจริญสม อนุกรรมการ
นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารการเงินและสนับสนุนองค์กร เลขานุการ
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  และกฎหมายอื่น

 3. ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้มี การแก้ไข การปรับปรุง หรือการยกเลิก กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ทีเกี่ยวข้องกับสถาบัน

 4. ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ 

คณะอนุกรรมการลงทุน

องค์ประกอบ คณะอนุกรรมการลงทุน มีรายชื่อดังนี้

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานอนุกรรมการ
นายวิกรานต์ นาคะศิริ อนุกรรมการ
นางอริยพร พนากิจกุล อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก เลขานุการ
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารการลงทุน เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. อนุมัติแผนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน

 3. กลั่นกรองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4. กำกับดูแล ติดตามการบริหารการลงทุนของสถาบัน และรายงานผลการดำเนินการลงทุน ต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส

 5. จัดทำและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการลงทุนของสถาบัน และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 6. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนของสถาบัน ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายชื่อดังนี้

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ
นายกำพล ศรธนะรัตน์ อนุกรรมการ
นายวิเทศ เตชางาม อนุกรรมการ
นายชูเกษ อุ่นจิตติ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง เลขานุการ
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมของสถาบัน

 2. อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่าง ๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ

 3. กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4. กำกับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทำนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหารความเสี่ยง

 5. รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส

 6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข

 7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน

คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง มีรายชื่อดังนี้

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ประธานอนุกรรมการ
นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ อนุกรรมการ
นางสาวบุปผา เรืองสุด อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง เลขานุการ
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงก่อนนำเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
 2. พิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้อำนวยการ
 3. พิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 5. ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันเป็นการเฉพาะ หรือตามที่ได้รับการประสานงานจากคณะอนุกรรมการคณะอื่น

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

องค์ประกอบ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร มีรายชื่อดังนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ประธานอนุกรรมการ
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด อนุกรรมการ
นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ อนุกรรมการ
นายสุรพล โอภาสเสถียร อนุกรรมการ
พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง เลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางกรอบการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับงานตามพันธกิจและงานด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานสถาบันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย