คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกรรมการและเลขานุการ 

Dr.Pornchai Thiraveja

ประธานกรรมการ

Ms. Kulaya Tantitemit

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

Ms. Suwannee Jatsadasak

กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

Mr. Kittisak Julsamruan

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)

นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)

-

ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กรรมการและเลขานุการ


หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ สคฝ. ซึ่งมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

 

ความถี่ในการจัดประชุม 

มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง


ปรับปรุงล่าสุด 11 มี.ค. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก