วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัย

สร้างความมั่นใจให้ผู้ฝากและประชาชน

 

พันธกิจ 

  • คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน

  • เสริมสร้างความมั่นคงเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน

  • ดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมและชำระบัญชี