ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ติดต่อ

- ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก -
- รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก -
นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก piyaporp@dpa.or.th
นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก banaleev@dpa.or.th
นายเดชา งามธนไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารการเงินและสนับสนุนองค์กร dechan@dpa.or.th
นางสาวกนกรัตน์ หิรัญบูรณะ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและวิจัย kanokrah@dpa.or.th
นายกรรกร จักรกริชกูล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง kaankorn@dpa.or.th
นางสาวศิริวรรณ กมลวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร siriwank@dpa.or.th
นางสาวพจณีย์ ล้วนไพศาลนนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล photjanl@dpa.or.th
นางสาวอัมพร สกลกูล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก amporns@dpa.or.th
นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน sutheel@dpa.or.th
นายวิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน wichedr@dpa.or.th
นายสืบสกุล กสิกรรม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์ suebsakk@dpa.or.th
นางพิมวิมล สืบสุข ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและการบัญชี pimvimos@dpa.or.th
นายสุกิจ อัครนิรันดร์กุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร sukita@dpa.or.th
นายพัสกร มณีเนตร ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ patssakorn@dpa.or.th
นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล pintipr@dpa.or.th
นายสมยศ มีเพ็ชรดี ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน somyotm@dpa.or.th

ปรับปรุงล่าสุด 18 เม.ย. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก