ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

ที่อยู่

ชั้น 33 เลขที่ 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
กระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
ออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
ฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
4
ฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากประจำ
5
ฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
6
ฝากประจำ 36 เดือน
เงินฝากประจำ
7
ฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ
8
ฝากประจำ แบบผูกพัน (24 เดือน ขึ้นไป)
เงินฝากประจำ
9
ฝากประจำพิเศษ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
10
ฝากประจำพิเศษ วงเงินตั้งแต่ 30,000,000 บาท - 499,999,999 บาท
เงินฝากประจำ
11
ฝากประจำพิเศษ วงเงินตั้งแต่ 500,000,000 บาท ขึ้นไป
เงินฝากประจำ
12
บัตรเงินฝาก
บัตรเงินฝาก