ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
เงินฝาก CIMB Biz Account (จ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)
เงินฝากกระแสรายวัน
2
เงินฝาก CIMB Thai Power Account เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
3
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
4
เงินฝากกระแสรายวัน CIMB Preferred Current Plus
เงินฝากกระแสรายวัน
5
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
6
เงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings
เงินฝากออมทรัพย์
7
เงินฝากออมทรัพย์ Cash Management Savings
เงินฝากออมทรัพย์
8
เงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account
เงินฝากออมทรัพย์
9
เงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai AirAsia Savers
เงินฝากออมทรัพย์
10
เงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account
เงินฝากออมทรัพย์
11
เงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai Junior Savers
เงินฝากออมทรัพย์
12
เงินฝากออมทรัพย์ Corporate Super Savings
เงินฝากออมทรัพย์
13
เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings
เงินฝากออมทรัพย์
14
เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings สำหรับลูกค้า Payroll
เงินฝากออมทรัพย์
15
เงินฝากออมทรัพย์ My Portfolio
เงินฝากออมทรัพย์
16
เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อธุรกิจผู้รับฝากทรัพย์สิน (Securities Services Savings)
เงินฝากออมทรัพย์
17
เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Brokerage Savings)
เงินฝากออมทรัพย์
18
เงินฝากออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท พอยต์
เงินฝากออมทรัพย์
19
เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล Biz Payroll
เงินฝากออมทรัพย์
20
เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย
เงินฝากออมทรัพย์