ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
เงินฝากกระแสรายวันอิเล็กทรอนิกส์ (K-eCurrent)
เงินฝากกระแสรายวัน
3
เงินฝาก LINE BK
เงินฝากออมทรัพย์
4
เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
เงินฝากออมทรัพย์
5
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
6
เงินฝากออมทรัพย์ สำหรับนิติบุคคลพิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์
7
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1
เงินฝากออมทรัพย์
8
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
เงินฝากออมทรัพย์
9
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
เงินฝากออมทรัพย์
10
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4
เงินฝากออมทรัพย์
11
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5
เงินฝากออมทรัพย์
12
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6
เงินฝากออมทรัพย์
13
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 7
เงินฝากออมทรัพย์
14
เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)
เงินฝากออมทรัพย์
15
เงินออมดอกพิเศษ LINE BK 6 เดือน / 12 เดือน
เงินฝากออมทรัพย์
16
เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
เงินฝากประจำ
17
เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน
เงินฝากประจำ
18
เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK
เงินฝากประจำ
19
เงินฝากประจำ 24 เดือน 
เงินฝากประจำ
20
เงินฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ