ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
กระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
เงินฝากพื้นฐาน
เงินฝากออมทรัพย์
3
เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1
เงินฝากออมทรัพย์
4
เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2
เงินฝากออมทรัพย์
5
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิท (Pro-Fit Digital Savings)
เงินฝากออมทรัพย์
6
แคมเปญเงินฝากไม่ประจำ LH Bank
เงินฝากออมทรัพย์
7
ออมทรัพย์/ออมทรัพย์เพื่อพ่อ
เงินฝากออมทรัพย์
8
ออมทรัพย์คุ้มค่า
เงินฝากออมทรัพย์
9
ออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า
เงินฝากออมทรัพย์
10
ออมทรัพย์พิเศษ 1 และ ออมทรัพย์ พิเศษ 2
เงินฝากออมทรัพย์
11
ออมทรัพย์พิเศษจัมโบ้
เงินฝากออมทรัพย์
12
ออมทรัพย์พิทักษ์สุข
เงินฝากออมทรัพย์
13
เงินฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
14
เงินฝากประจำ 10 เดือน
เงินฝากประจำ
15
เงินฝากประจำ 11 เดือน
เงินฝากประจำ
16
เงินฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
17
เงินฝากประจำ 14 วัน
เงินฝากประจำ
18
เงินฝากประจำ 15 เดือน
เงินฝากประจำ
19
เงินฝากประจำ 18 เดือน
เงินฝากประจำ
20
เงินฝากประจำ 2 เดือน
เงินฝากประจำ