ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

อาคาร 1 - เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 อาคาร 2 - เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
กระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (2)
เงินฝากออมทรัพย์
3
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (3)
เงินฝากออมทรัพย์
4
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (4)
เงินฝากออมทรัพย์
5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (6)
เงินฝากออมทรัพย์
6
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (7)
เงินฝากออมทรัพย์
7
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (2)
เงินฝากออมทรัพย์
8
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (3)
เงินฝากออมทรัพย์
9
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (4)
เงินฝากออมทรัพย์
10
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (5)
เงินฝากออมทรัพย์
11
Krungthai NEXT Savings
เงินฝากออมทรัพย์
12
เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
เงินฝากออมทรัพย์
13
เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์
14
เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (2)
เงินฝากออมทรัพย์
15
เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (1)
เงินฝากออมทรัพย์
16
เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (10)
เงินฝากออมทรัพย์
17
เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (2)
เงินฝากออมทรัพย์
18
เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (3)
เงินฝากออมทรัพย์
19
เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (4)
เงินฝากออมทรัพย์
20
เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.1)
เงินฝากออมทรัพย์