ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

ที่อยู่

98 ชั้นที่ 32-35 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
บัญชีฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
4
บัญชีฝากประจำ 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
5
บัญชีฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
6
บัญชีฝากประจำ 2 เดือน
เงินฝากประจำ
7
บัญชีฝากประจำ 2 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
8
บัญชีฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
9
บัญชีฝากประจำ 3 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
10
บัญชีฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ
11
บัญชีฝากประจำ 9 เดือน
เงินฝากประจำ