ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
บัญชีเงินฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
4
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
5
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากประจำ
6
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
7
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ