ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

140 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
เงินฝากสะสมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากไม่เกิน 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
4
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 1 เดือน ถึง 2 เดือน
เงินฝากประจำ
5
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 2 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
6
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 12 เดือน ถึง 24 เดือน
เงินฝากประจำ
7
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 2 เดือน ถึง 3 เดือน
เงินฝากประจำ
8
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน
เงินฝากประจำ
9
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
เงินฝากประจำ
10
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำ