ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

ที่อยู่

548 ชั้น 41 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
กระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
ออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
ฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
4
ฝากประจำ 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
5
ฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
6
ฝากประจำ 2 เดือน
เงินฝากประจำ
7
ฝากประจำ 2 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
8
ฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
9
ฝากประจำ 3 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
10
ฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ