ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
เงินฝากออมทรัพย์
3
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
4
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
เงินฝากออมทรัพย์
5
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Statement Savings
เงินฝากออมทรัพย์
6
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง
เงินฝากออมทรัพย์
7
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า
เงินฝากออมทรัพย์
8
บัญชีเงินฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
9
บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน
เงินฝากประจำ
10
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
11
บัญชีเงินฝากประจำ 14 เดือน
เงินฝากประจำ
12
บัญชีเงินฝากประจำ 14 วัน
เงินฝากประจำ
13
บัญชีเงินฝากประจำ 2 เดือน
เงินฝากประจำ
14
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากประจำ
15
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
16
บัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือน
เงินฝากประจำ
17
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ
18
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน
เงินฝากประจำ
19
บัญชีเงินฝากประจำ 7 วัน
เงินฝากประจำ
20
บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง 12 เดือน
เงินฝากประจำ