จำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

95.35

ล้านราย

ร้อยละ

98.1

ของผู้ฝากทั้งหมดได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวน

จำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

16.23

ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา

6.13

หมื่นล้านบาท

ดูเพิ่มเติม