สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมบรรยายในกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 - สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) โดยนายเดชา งามธนไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารการเงินและสนับสนุนองค์กรเป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบคุ้มครองเงินฝาก ในกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงการคลังกับนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน” พร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพริบพรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี


ปรับปรุงล่าสุด 28 มิ.ย. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก