แสดง 81 ถึง 100 จากจำนวน 166 รายการ
ชื่อเรื่องวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน4 ธ.ค. 2563
วิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนปี 256325 พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงโครงสร้างระบบโทรศัพท์และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์5 พ.ย. 2563
จัดจ้างผู้ดำเนินการเก็บรายละเอียดความต้องการของโครงการระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน (Project Management System)8 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 25637 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 25635 ต.ค. 2563
ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center)8 ก.ย. 2563
โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน31 ส.ค. 2563
จัดหาพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงาน และงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา27 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 256322 ก.ค. 2563
จ้างผู้พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Customer Relationship Management (CRM) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก22 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก11 มิ.ย. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25629 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 25635 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 25635 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 25635 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 25634 มิ.ย. 2563
รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน12 พ.ค. 2563
ปรับปรุงระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)12 พ.ค. 2563
อุปกรณ์เชื่อมต่อและป้องกันรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย(ทดแทน)12 พ.ค. 2563