แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 160 รายการ
ชื่อเรื่องวันที่ประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 25656 พ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565
โครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลการคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินเป็นสื่อกลาง28 เม.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 25657 เม.ย. 2565
บริการให้การสนับสนุน สง. เพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลผู้ฝากไฟล์ 1-925 มี.ค. 2565
บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Private Cloud (Off-Premise Data Center)25 มี.ค. 2565
ตรวจสอบผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Performance Audit)22 มี.ค. 2565
ปรับปรุงระบบประมวลผลข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)22 มี.ค. 2565
บริหารจัดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud22 มี.ค. 2565
ปรับปรุงระบบ Single Gateway22 มี.ค. 2565
ปรับปรุงระบบประชุมออนไลน์แบบ Private (CMS)22 มี.ค. 2565
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน22 มี.ค. 2565
บริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services22 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงลักษณะกราฟวงกลม21 มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway14 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 25653 มี.ค. 2565
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา28 ก.พ. 2565
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา28 ก.พ. 2565
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning :ERP)15 ก.พ. 2565
HRM SYSTEM15 ก.พ. 2565