แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 198 รายการ
ชื่อเรื่องวันที่ประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 256631 มี.ค. 2566
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างและแสดงกราฟวงกลม) พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไข สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างปี 256529 มี.ค. 2566
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมิน GAP ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดทำแผนการปิด GAP ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก28 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจประเมินด้าน Cyber Resilience โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก2 มี.ค. 2566
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ VDI และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา2 มี.ค. 2566
DPA Contact Center 11582 มี.ค. 2566
สำรวจการรับรู้เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝาก2 มี.ค. 2566
ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Advertising Agency)2 มี.ค. 2566
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาด (VDO Marketing)2 มี.ค. 2566
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media (Social Media Marketing)2 มี.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงลักษณะกราฟวงกลม28 ก.พ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 256628 ก.พ. 2566
จัดหาบริการพนักงานสัญญาจ้างเหมา (Outsource) จำนวน 11 อัตรา2 ก.พ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256530 ม.ค. 2566
บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 25665 ม.ค. 2566
บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ประจำปี 25665 ม.ค. 2566
บริการเปลี่ยนจอ Monitor พร้อมลิฟต์ยกจอมอนิเตอร์ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 275 ม.ค. 2566
รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน5 ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน4 ม.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256527 ธ.ค. 2565