แสดง 161 ถึง 180 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ราคากลาง] การจัดหาบริการสัญญาณเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตสำหรับอาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17-18 (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจ้างจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (16/06/2557) --12 พ.ค. 2557
[ราคากลาง] การจ้างจัดทำแผนทางเดินสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง ของ สคฝ. (18/04/2557)--18 เม.ย. 2557
[ราคากลาง] การจ้างจัดศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์และประเมินผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard (27/06/2557) --27 มิ.ย. 2557
[ราคากลาง] การจ้างเหมางานบริการ 1 อัตรา (14/10/2556)--14 ต.ค. 2556
[ราคากลาง] การจ้างเหมางานบริการ 5 อัตรา (14/10/2556) --14 ต.ค. 2556
[ราคากลาง] โครงการงานบำรุงรักษาระบบลงทุน (07/01/2558)--7 ม.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด (23/06/2557) --24 มิ.ย. 2557
[ราคากลาง] โครงการจัดหาบริการย้ายเลขหมายและบริการเลขหมายโทรศัพท์เพิ่มเติม (19/08/2558)--19 ส.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการจัดหาบริการให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารสี Print/Scan/Fax (23/12/2558)--23 ธ.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน (14/01/2558)--14 ม.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน (20/04/2558)--20 เม.ย. 2558
[ราคากลาง] โครงการจ้างบริการศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ (07/08/2558)--7 ส.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการจ้างผู้ออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สถานที่ทำการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (13/02/2558)--13 ก.พ. 2558
[ราคากลาง] โครงการเดินสายสัญญาณและติดตั้งระบบงาน จากชั้น 17 ไปยัง ชั้น 1 (03/10/2557) --3 ต.ค. 2557
[ราคากลาง] โครงการบริการสายเชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูง MPLS (บางนา-สคฝ-ธปท.สาย 7)--9 ส.ค. 2560
[ราคากลาง] โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (เพิ่มเติม) (25/08/2558)--25 ส.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม และแก้ไขระบบ ERP (20/11/2558)--20 พ.ย. 2558
[ราคากลาง] โครงการวิเคราะห์ค่างานและโครงสร้างค่าตอบแทน (06/08/2558) --6 ส.ค. 2558
[ราคากลาง] จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (10/01/2560)--10 ม.ค. 2560