แสดง 121 ถึง 140 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 รายการ (18/07/2561) --18 ก.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 4 รายการ (18/07/2561) --18 ก.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ--4 ต.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ (06/06/2561)--6 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ (06/07/2561)--6 ก.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ (3/09/2561)--3 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคางานจ้างผู้ให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน--26 มี.ค. 2562
[ประกาศ] ยกเลิกประกาศ สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร. 1158 (Call Center)--26 มี.ค. 2562
[ประกาศ] ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap)) (19/09/2561)--19 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ยกเลิกผลประกวดราคางานจ้างผู้ให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน--26 มี.ค. 2562
[ประกาศ] ยกเลิกผลสอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร. 1158 (Call Center)--26 มี.ค. 2562
[ประกาศ] ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (18/07/2561)--18 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีและการเงิน และระบบงานพัสดุครุภัณฑ์ (23/05/2561)--23 พ.ค. 2561
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนและติดตามเอกสาร ระบบจัดการทะเบียนทรัพย์สิน ระบบบริหารงานบุคคล และระบบรับส่งข้อมูล (25/05/2561)--25 พ.ค. 2561
[ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง] การปรับแต่งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ของสถาบัน (07/05/2561)--7 พ.ค. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2561)--17 ก.ค. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/06/2561)--25 มิ.ย. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบงานสถาบัน ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/09/2561) --7 ก.ย. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/08/2561) --17 ส.ค. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านการลงทุน การเงิน และการบัญชีของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/09/2561)--13 ก.ย. 2561