แสดง 121 ถึง 140 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Penetration Test) จัดทำและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ธ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการระบบสารสนเทศตราสารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ธ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการระบบสารสนเทศตราสารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง13 ธ.ค. 2565
จ้างบริการระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation and Reimbursement Management System LMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ธ.ค. 2565
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Board Game สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ธ.ค. 2565
จ้างบริการระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation and Reimbursement Management System LMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง30 พ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ย. 2565
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Board Game สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 พ.ย. 2565
ซื้อจัดหา Tablet สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Penetration Test) จัดทำและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Performance Audit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง28 พ.ย. 2565
ซื้อจัดหา Tablet สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง22 พ.ย. 2565
บริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Penetration Test) จัดทำและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ย. 2565
จ้างผู้ให้บริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 พ.ย. 2565
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 พ.ย. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง3 พ.ย. 2565