แสดง 81 ถึง 100 จากจำนวน 1657 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (06/02/2557)--6 ก.พ. 2557
แจ้งผลสอบราคาซื้อระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security Solutions) (10/02/2557)--10 ก.พ. 2557
สอบราคาบริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบงานคอมพิวเตอร์ (26/02/2557)--26 ก.พ. 2557
ร่างแบบข้อเสนอคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ โครงการพัฒนารายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (28/02/2557)--28 ก.พ. 2557
ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนารายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (18/03/2557)--18 มี.ค. 2557
ประกวดราคาจัดหาบริการศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์และระบบพร้อมอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (20/03/2557)--20 มี.ค. 2557
แจ้งผลสอบราคาการให้บริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบงานคอมพิวเตอร์ (27/03/2557) --27 มี.ค. 2557
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา เลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 (28/03/2557)--28 มี.ค. 2557
สอบราคาจัดหาเครื่องบันทึกเวลา (01/04/2557) --31 มี.ค. 2557
สอบราคาจ้างทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (01/04/2557)--1 เม.ย. 2557
ประกวดราคาซื้อระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีการเงิน และระบบงานพัสดุครุภัณฑ์ (01/04/2557)--1 เม.ย. 2557
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพัฒนารายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (18/04/2557)--18 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556 (18/04/2557)--18 เม.ย. 2557
[ราคากลาง] การจ้างจัดทำแผนทางเดินสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง ของ สคฝ. (18/04/2557)--18 เม.ย. 2557
แจ้งผลประกวดราคาจัดหาบริการศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์และระบบพร้อมอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (29/04/2557)--29 เม.ย. 2557
[ราคากลาง] การจ้างจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (16/06/2557) --12 พ.ค. 2557
แจ้งผลสอบราคาจ้างทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (16/05/2557)--16 พ.ค. 2557
สอบราคาจ้างทำแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Incident Response Plan) (21/05/2557)--21 พ.ค. 2557
แจ้งผลประกวดราคาซื้อระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีการเงิน และระบบงานพัสดุครุภัณฑ์ (21/05/2557)--21 พ.ค. 2557
แจ้งผลสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556 (26/05/2557)--26 พ.ค. 2557