แสดง 61 ถึง 80 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมตอบข้อความกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/06/2561)--21 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาเช่าบริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/06/2561)--4 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาเช่าบริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/06/2561)--6 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการแคมเปญประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2561)--21 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Handing and Response Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--20 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำไดอารีปีใหม่ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง--11 ต.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) โดยวิธีคัดเลือก (21/08/2561) --21 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง--8 ต.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/07/2561) --6 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--9 ต.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างการปรับแต่งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Premier Support) โดยวิธีคัดเลือก (31/08/2561)--31 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างการปรับแต่งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ของสถาบัน โดยวิธีคัดเลือก (22/06/2561)--22 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างการผลิต วิดีทัศน์ สำหรับงานครบรอบ 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/2561) --12 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2561)--31 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำแผนพัฒนาสถาบันคุ้มครองเงินฝากสู่องค์กรดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2561)--31 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำรายงานการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านการลงทุน การเงินและการบัญชี ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--3 ต.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/2561)--1 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/05/2561)--28 พ.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างใช้บริการโปรแกรมติดตามข้อมูลทางระบบสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/2561) --12 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง--4 ต.ค. 2561