แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ประกาศ] ประกวดราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/06/2561) --25 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2561)--17 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/06/2561)--4 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/06/2561)--28 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/07/2561)--18 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำแคมเปญประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2561)--6 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนพัฒนาสถาบันคุ้มครองเงินฝากสู่องค์กรดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2561)--17 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2561)--21 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑_๒๐๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/07/2561) --16 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านการลงทุน การเงิน และการบัญชีของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2561)--31 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2561)--5 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดหาพนักงาน Outsource ด้านงานบริการทั่วไป งานสำนักงานและธุรการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--22 พ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2561)--31 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/09/2561)--5 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการทำ Data Masking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--28 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการทำ Data Masking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/06/2561)--12 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการทำ Data Masking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2561)--29 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2561) --14 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริหารโครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2561) --16 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Facial Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/07/2561)--12 ก.ค. 2561