แสดง 21 ถึง 40 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบปกปิดข้อมูล (Data Masking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 เม.ย. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนมีนาคม 2566 (จำนวน 11 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา17 เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบปกปิดข้อมูล (Data Masking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการ Performance Monitoring - Server และ Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 เม.ย. 2566
ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง ร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและจัดทำแผนดำเนินการ (Gap analysis and action plan) ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคัดเลือกร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 11 เม.ย. 2566
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Advertising Agency) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง11 เม.ย. 2566
จ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 (Data Center DC2) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง7 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 (Data Center DC2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน5 เม.ย. 2566
จ้างบริการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5 เม.ย. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค. 2566
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media (Social Media Marketing) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง31 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media (Social Media Marketing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน31 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Advertising Agency) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน31 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างป้องกันและตรวจสอบการโจมตีผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30 มี.ค. 2566
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างและแสดงกราฟวงกลม) พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไข สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาด (VDO Marketing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจประเมินด้าน Cyber Resilience โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง28 มี.ค. 2566
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจประเมิน GAP ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดทำแผนการปิด GAP ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (27 มีนาคม 2566)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มี.ค. 2566