แสดง 281 ถึง 300 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนมีนาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา12 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร และบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Branding and PR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างHRM SYSTEM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง8 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 เม.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง5 เม.ย. 2565
จ้างบริการให้การสนับสนุน สง. เพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลผู้ฝากไฟล์ 1-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน4 เม.ย. 2565
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 เม.ย. 2565
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 เม.ย. 2565
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง31 มี.ค. 2565
ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไข สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564--30 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง29 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง25 มี.ค. 2565
บริการให้การสนับสนุน สง. เพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลผู้ฝากไฟล์ 1-9-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค. 2565
บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Private Cloud (Off-Premise Data Center)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Graphic Design) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน24 มี.ค. 2565
เช่าใช้สัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง BOT-EFS โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 มี.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Graphic Design) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง23 มี.ค. 2565