แสดง 261 ถึง 280 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างจัดทำการสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากและระบบคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง12 พ.ค. 2565
จ้างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลการคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินเป็นสื่อกลาง โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง12 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 พ.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการ ISO Document ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 พ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 พ.ค. 2565
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 พ.ค. 2565
จ้างบริการให้การสนับสนุน สง. เพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลผู้ฝากไฟล์ 1-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 พ.ค. 2565
จ้างผู้ให้บริการการจัดประชุม 20th IADI APRC Meeting and International Conference ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง29 เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (DA) และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 เม.ย. 2565
โครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลการคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินเป็นสื่อกลาง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างHRM SYSTEM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน26 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง25 เม.ย. 2565
จ้างผู้ควบคุมการเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25 เม.ย. 2565
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง20 เม.ย. 2565
จ้างผู้ควบคุมการเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง19 เม.ย. 2565