แสดง 241 ถึง 260 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างจัดทำการสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากและระบบคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างจัดหาพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงาน และงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง31 พ.ค. 2565
จัดหาพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงาน และงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนเมษายน 2565 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา30 พ.ค. 2565
จ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง30 พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30 พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการ ISO Document ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง27 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง DC1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 27 พ.ค. 2565
จ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 พ.ค. 2565
จ้างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลการคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินเป็นสื่อกลาง โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการ ISO Document ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน24 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (DA) และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17 พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง13 พ.ค. 2565