แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 1441 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างประชาสัมพันธ์รูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 ก.ย. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา28 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Performance Audit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง26 ก.ย. 2565
จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26 ก.ย. 2565
จ้างประชาสัมพันธ์รูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง23 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Token Management System ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Token Management System ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20 ก.ย. 2565
จ้างผลิตสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ก.ย. 2565
จ้างผลิตสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ก.ย. 2565
จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ก.ย. 2565
จ้างผู้ให้บริการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.ย. 2565
ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.ย. 2565