แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 104 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง21 เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนและติดตามเอกสาร ระบบจัดการทรัพย์สิน (IDPA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS-TFRS9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง19 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง19 เม.ย. 2564
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างดำเนินการย้ายข้อมูลจากคลังข้อมูลเก่าไป Hybrid Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง8 เม.ย. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 13 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา7 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (End to End Process) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง7 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 7 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS-TFRS9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 7 เม.ย. 2564
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง31 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำ Digital Plan 3 ปี (2565-2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน29 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน29 มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22 มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22 มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงินและงานพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการด้านบริหารการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Penetration Test) และผู้เชี่ยวชาญซ้อมแผนรับมือคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง17 มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 มี.ค. 2564
เช่าใช้สัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง BOT-EFS โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 มี.ค. 2564