วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ฝากและประชาชน


พันธกิจ ( Mission)

  • คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน
  • เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
  • ดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุม และชำระบัญชี