ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง คือ เงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันมี 5 ประเภท ได้แก่ 

 • เงินฝากกระแสรายวัน
 • เงินฝากออมทรัพย์    
 • เงินฝากประจำ
 • บัตรเงินฝาก
 • ใบรับฝากเงิน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น

 • เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 • เงินลงทุนในตราสารต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF)
 • เงินฝากในสหกรณ์
 • แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทประกัน
 • สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)ตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง