นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 
ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
และกรรมการและเลขานุการ