นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)

และประธานอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง