นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง) 
และประธานอนุกรรมการลงทุน