นายจาตุรงค์ จันทรังษ์
กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  
และประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ