นางสาวกุลยา ตันติเตมิท  
ประธานกรรมการ  
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก