นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
และประธานคณะอนุกรรมการลงทุน