นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) 
และประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย