ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 2. -  
รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารการเงินและสนับสนุนองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและวิจัย
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 9. - 
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล