ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 2. -  
รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารการเงินและสนับสนุนองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและวิจัย
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล