ผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากของดรับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากของดรับของขวัญ (NO GIFT POLICY)          ตามที่ สคฝ. มุ่งเน้นความโปร่งใสในการทำงาน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้บริหาร และพนักงานของ สคฝ. ของดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด โดย ผู้บริหาร และพนักงานของ สคฝ. ทุกคนจะขอตอบแทนด้วยการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ สคฝ. ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์และคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

          สคฝ. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้มุ่งเน้นความโปร่งใสในการทำงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) จากผู้ประกอบการภาคเอกชน และจากประชาชน รวมทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยโดยขอให้แสดง ความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส 

          การประกาศเจตนารมณ์ของ สคฝ. สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ ที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการพลเรือน ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562